Wednesday, April 1 2020
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ.63 เวลา 13.00 น. นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยกำลังพล ศรชล.จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับและให้การรับรอง พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1 และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อหารือข้อราชการในการจัดพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ …

0 17

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 พลเรือตรี ชาติชาย ทองสะอาด ผู้อำนวยการสำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 เป็นผู้แทน เลขาธิการ ศรชล. ร่วมคณะ นายจิรายุ นันธ์ธนาธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต่ 8 ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 63 เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเรื่อง “การจัดการประมงอย่างยั่งยืน” ณ จว.ชลบุรี ***โดยมีการปฏิบัติในแต่ละจังหวัดได้แก่ การหารือข้อราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด /ผอ.ศรชล.จังหวัด การประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง …

0 6

MENU

Back